RODO

« wróć

Informacje o przetwarzaniu danych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Quriers Tomasz Gać z siedzibą w Łodzi, 93-324 Łódź, ul. Socjalna 13/3, NIP 9820270499, REGON 100058255, e-mail: quriers@quriers.pl

W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@quriers.pl.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu:

 1. realizacji umowy lub usługi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – przez okres trwania umowy lub usługi oraz po jej zakończeniu przez okres do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia i wykonania umowy lub usługi, względnie dochodzenia roszczeń;
 2. wykonania ciążących obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, np. zgłoszenia roszczenia reklamacyjnego w ramach rękojmi lub gwarancji przez okres realizacji obowiązków oraz przez okres, w którym przepisy nakazują przechowywać dane (np. podatkowe), jak również okres, w którym Administratorowi przysługują stosowne uprawnienia;
 3. uzasadniony prawny interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, np. w celu marketingu bezpośredniego, przez okres trwania umowy.

 Odbiorcą danych osobowych może być:

 1. podmiot przetwarzający:
 2. producent oprogramowania IT;
 3. podmiot zapewniający obsługę kadrowo-księgową Administratora;
 4. podwykonawca wspierający przy wykonaniu zamówień;
 5. inny administrator:
 6. podmiot prowadzący działalność pocztową;
 7. podmiot prowadzący działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zapłaty wynagrodzenia;
 8. podmiot nabywający wierzytelności – w razie niewykonania zobowiązania umownego, np. nie zapłacenia kary umownej;

Państwa dane osobowe, bez wyraźnego zlecenia w celu realizacji usługi, nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy lub usługi, a także przez okres wynikający z przepisów prawa (np. obowiązki księgowe) albo przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, względnie okres konieczny dla dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy.

Mają Państwo w każdym momencie ma prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. do żądania poprawienia, usunięcia (w określonych sytuacjach) lub ograniczenia przetwarzania tych danych;
 3. prawo do przenoszenia danych;
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy lub usługi.

Dane Osobowe Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.