regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PRZEZ FIRMĘ QURIERS

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PRZEZ FIRMĘ QURIERS

PREAMBUŁA

Czyniąc zadość regulacji przepisu art. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012  r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r poz 1529 ) Operator Pocztowy – Tomasz Gać prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „QURIERS” z siedzibą w Łodzi przy ul. Socjalnej 13 lok. 3, zarejestrowany w Rejestrze Operatorów Pocztowych pod numerem B-00127, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, niniejszym formułuje następujący Regulamin świadczenia usług pocztowych (zwanych również „usługami kurierskimi”), który stanowi nieodpłatny załącznik do umowy o świadczenie usługi pocztowej (zwanej również „usługą kurierską”).

§ 1. WSTĘP


1.1

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki wykonywania i korzystania z Usług kurierskich świadczonych przez firmę Quriers w zakresie przyjmowania, przewozu i doręczenia, jak również zakres odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconej usługi. Usługi świadczone są z gwarancją czasu doręczenia w zakresie zgodnym z Umową o świadczenie usług pocztowych, niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi cennikami. Gwarantowane terminy realizacji usług są określone w aktualnie obowiązującym cenniku usług firmy Quriers.

1.2

Zleceniobiorcą jest firma Quriers Tomasz Gać 93-324 Łódź, ul. Socjalna 13/3.

Zleceniodawcą jest firma, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej odpowiedzialna wobec Zleceniobiorcy za uiszczenie opłaty za usługę.

Nadawcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przekazuje przesyłkę do przewozu.

Odbiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej występująca we własnym imieniu lub będąca przedstawicielem Nadawcy, której ma zostać doręczona przesyłka.

1.3

Termin „QURIERS” oznacza firmę Quriers Tomasz Gać 93-324 Łódź, ul. Socjalna 13/3.

1.4

Termin „przesyłka” oznacza przesyłkę listową będącą przesyłką rejestrowaną lub paczkę pocztową, przyjmowaną, sortowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób łącznie zapewniający:
a) bezpośredni odbiór przesyłki pocztowej od nadawcy,
b) śledzenie przesyłki pocztowej od momentu nadania do doręczenia,
c) doręczenie przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie określonym w regulaminie świadczenia usług pocz-towych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych,
d) doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru,
e) uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej lub elektronicznej;

1.5

Zleceniodawca potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz że je akceptuje. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą odpowiednio Nadawcy.
 

§ 2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG


2.1

Nadawca jest zobowiązany oddać przesyłkę Zleceniobiorcy w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

2.2

Przesyłka nie może zawierać rzeczy, których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa, w tym rzeczy niebezpiecznych lub mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w szczególności materiałów łatwopalnych, broni, narkotyków, przedmiotów opakowanych w sposób mogący spowodować uszkodzenie pozostałych przesyłek, produktów i artykułów wymagających szczególnych warunków transportu (w tym wydzielających woń lub płyn) lub środków transportu, rzeczy uniemożliwiających, ze względu na swoje właściwości, wykonanie usługi przy użyciu będących w dyspozycji QURIERS urządzeń i środków transportowych.

2.3

Wartość żadnej przesyłki nie może przekraczać 50.000 złotych polskich.

2.4

Nadawca odpowiada za zawartość przesyłki, a w szczególności za rozbieżność między treścią deklaracji w dowodzie nadania a stanem faktycznym. Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Zleceniobiorca może żądać od Nadawcy jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w dowodzie nadania - wyłącznie  w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka pocztowa może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia operatora pocztowego oraz czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usługi przewozu. W przypadku gdy Nadawca odmawia otwarcia przesyłki w celu kontroli jej zawartości, Zleceniobiorca może odmówić przyjęcia przesyłki do przewozu.

2.5

Nadawca zobowiązany jest przekazać przesyłkę w odpowiednim opakowaniu, które umożliwi jej prawidłowy przewóz i doręczenie bez ubytku i uszkodzenia. Opakowanie wlicza się do masy paczki. Opakowanie w szczególności powinno:

1)    być zamknięte i odpowiednio zabezpieczone;

2)    być wytrzymałe;

3)    uniemożliwić dostęp do zawartości paczki;

4)    posiadać oznaczenia typu: „Ostrożnie! Szkło”, „ Nie przewracać”, itp…

2.6

W przypadku, gdy paczka nie spełnia jakiegokolwiek z powyżej określonych ograniczeń lub wymogów, QURIERS może odmówić świadczenia Usług w odniesieniu do takiej paczki (lub przesyłki, której stanowi ona część), a jeżeli Usługi są już wykonywane, QURIERS może zawiesić wykonywanie Usług i zatrzymać paczkę lub przesyłkę do dyspozycji nadawcy, chyba że właściwe, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

2.7

Nadawca gwarantuje, że zawartość każdej przesyłki została prawidłowo zadeklarowana oraz nadaje się do transportu.

2.8

W przypadku, gdy przedmiotem usługi są przesyłki szczególnie wartościowe Zleceniodawca zobowiązany jest zadeklarować na liście przewozowym  rzeczywistą wartość. Za przesyłkę szczególnie wartościową uważa się każdą rzecz o wartości przekraczającej wartość 100. zł. W takim wypadku Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania dodatkowej opłaty z tytułu dodatkowej ochrony przesyłek szczególnie wartościowych zgodnie z obowiązującym cennikiem. Zapis nie stosuje się do konsumentów.

2.9

1. Przesyłka, której nie można doręczyć Adresatowi zwracana jest Nadawcy. Koszty czynności opisanej w zdaniu pierwszym obciążają Nadawcę według cen obowiązujących u Operatora przy doręczaniu przesyłek danego rodzaju. 
2. Przesyłka, której nie można doręczyć Adresatowi ani zwrócić Nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu Nadawcy, zwana dalej „przesyłką niedoręczalną”, może zostać otwarta przez Operatora w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy.
3. Jako przesyłkę niedoręczalną traktuje się także przesyłkę nieopłaconą lub opłaconą w kwocie niższej niż należna, jeżeli Nadawca lub Adresat odmówi uiszczenia opłaty lub różnicy w opłacie.
4. W celu uzyskania danych umożliwiających doręczenie lub zwrócenie przesyłki Nadawcy, Operator dokonuje niezwłocznie komisyjnego otwarcia przesyłki niedoręczalnej w obecności co najmniej trzech pracowników Operatora, umocowanych do dokonania czynności otwarcia przesyłki lub paczki, mając na względzie, aby otwarcie przesyłki związane było z najmniejszym uszkodzeniem opakowania oraz jego zawartości.
5. Po otwarciu przesyłki Komisja dokonuje sprawdzenia, czy na wewnętrznej stronie opakowania nie został umieszczony adres Nadawcy lub Adresata, a w przypadku ich braku, Komisja dokonuje oględzin zawartości przesyłki.
6. Ustalenie danych potrzebnych dla skutecznego doręczenia przesyłki Nadawcy lub Adresatowi powoduje, że Operator:
a. dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki, 
b. czyni na jej opakowaniu odpowiednią adnotację o przeprowadzeniu czynności, o których mowa w pkt 4 i 5,
c. zwraca lub doręcza przesyłkę odpowiednio Nadawcy lub Adresatowi.
7. Koszty zabezpieczenia przesyłki lub paczki, o których mowa w pkt 6 lit. b) obciążają Nadawcę.
8. W przypadku gdy otwarcie przesyłki niedoręczalnej nie umożliwi jej doręczenia lub zwrócenia albo Nadawca odmówi przyjęcia zwróconej przesyłki lub paczki, korespondencja stanowiąca przesyłkę w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe zostaje zniszczona przez Operatora w sposób uniemożliwiający odtworzenie informacji zawartej w przesyłce i na jej opakowaniu, nie wcześniej jednak niż po upływie 60 dni od dnia otwarcia przesyłki w sposób opisany w pkt 4 niniejszego postanowienia. 
9. Do zawartości przesyłki innej niż korespondencja stosuje się odpowiednio przepisy art. 183, 184 i 187 Kodeksu cywilnego.10. Jeżeli niemożność doręczenia przesyłki jest konsekwencją zachowania Nadawcy (brak wskazania adresu Adresata, podanie nieprawidłowego adresu odbioru przesyłki lub adres jest nieczytelny), Nadawcy nie przysługuje zwrot wynagrodzenia.

2.10

Usługi będą świadczone w stosunku do towarów łatwo psujących się oraz wrażliwych na temperaturę pod warunkiem, że nadawca wyrazi zgodę na ich świadczenie na jego własne ryzyko. QURIERS nie zapewnia specjalnego sposobu postępowania z takimi paczkami. Nie dotyczy konsumentów.

2.11

Przesyłka może być przesyłana przez takie miejsca tranzytowe, jakie QURIERS uzna za odpowiednie. QURIERS może powierzać podwykonawcom świadczenie Usług, a do każdego z takich podwykonawców znajdą zastosowanie niniejsze warunki. Z zachowaniem postanowień niniejszych warunków QURIERS jest odpowiedzialny za straty, szkody lub opóźnienie paczek spowodowane przez podwykonawców QURIERS.

2.12

QURIERS gwarantuje nienaruszalność przesyłki od chwili jej przyjęcia do chwili doręczenia. QURIERS zapewnia także zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w związku z wykonaniem Usług. QURIERS zapewnia ochronę danych osobowych na zasadach ogólnych.

 

§ 3. PRAWO ODSTĄPIENIA

3.1

QURIERS odmawia zawarcia Umowy albo może odstąpić od wykonania usługi po zawarciu Umowy, jeżeli Zleceniodawca lub Nadawca naruszy niniejszy regulamin, w szczególności gdy:

1)    nie są spełnione przez Nadawcę wymagania dotyczące świadczenia usług pocztowych określone w ustawie lub w przepisach wydanych na jej podstawie, a także w regulaminie świadczenia usług pocztowych;

2)    zawartość lub opakowanie przesyłki pocztowej naraża osoby trzecie lub operatora pocztowego na szkodę;

3)    na opakowaniu przesyłki pocztowej lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo;

4)    przyjmowanie lub przemieszczanie przesyłki pocztowej jest zabronione na podstawie odrębnych przepisów. 

3.2

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniodawcę lub Nadawcę postanowień 3.1, Zleceniodawca zapłaci karę pieniężną w wysokości 20 pln. Zapis nie stosuje się do konsumentów.

2. Zapłata kary, o której mowa w pkt. 1, nie pozbawia QURIERS prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

3.3

1. Nadawcy przysługuje prawo odstąpienia na zasadach określonych w art. 18 ustawy Prawo pocztowe.

2. Jeżeli Zleceniodawcą jest konsument to przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że:

a) QURIERS za zgoda konsumenta  rozpoczął wykonywanie usługi lub ją już wykonał;

b) usługa polega na przewozie rzeczy.

Koszty związane z odstąpieniem ponosi Nadawca.

 

§ 4. DOSTAWA

4.1

QURIERS może dostarczyć przesyłkę do odbiorcy określonego w Dowodzie Nadania lub do innej osoby, która jest uprawniona do odbioru przesyłek ze skutkiem doręczenia zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2013r. Prawo pocztowe: przedstawicielowi ustawowemu adresata lub pełnomocnikowi adresata upoważnionemu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach ogólnych lub na podstawie pełnomocnictwa pocztowego; osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z adresatem, jeżeli adresat nie złożył w placówce pocztowej zastrzeżenia w zakresie doręczenia przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego; osobie uprawnionej do odbioru przesyłek pocztowych w urzędzie organu władzy publicznej, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), jeżeli adresatem przesyłki jest dany organ władzy publicznej; osobie uprawnionej do odbioru przesyłek pocztowych w podmiotach będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jeżeli adresatem przesyłki jest dana osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub niebędąca członkiem organu zarządzającego albo pracownikiem danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba fizyczna w niej przebywająca; kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej przez niego upoważnionej, jeżeli adresatem przesyłki pocztowej jest osoba fizyczna przebywająca w jednostce, w której ze względu na charakter tej jednostki lub powszechnie uznawany zwyczaj doręczenie przesyłki adresatowi jest znacznie utrudnione lub niemożliwe.

4.2

Odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem fakt doręczenia przesyłki z podaniem swojego nazwiska, daty i godziny doręczenia.

 

§ 5. PRZESYŁKA ZA POBRANIEM

5.1

QURIERS oferuje usługę pobrania płatności przy dostarczeniu przesyłki po uiszczeniu dodatkowej opłaty zgodnie z Cennikiem. Jeżeli nadawca zleci taką usługę, z zastrzeżeniem poniższych postanowień QURIERS pobierze w imieniu nadawcy kwotę określoną w Dowodzie Nadania.

5.2

Jeżeli QURIERS zlecono w Dowodzie Nadania, wypełnionym zgodnie z właściwymi wytycznymi, pobranie gotówki, QURIERS pobierze wyłącznie gotówkę.

5.3

W przypadku, gdy QURIERS pobierze gotówkę, QURIERS zapłaci nadawcy przelewem, w ciągu 10 dni roboczych, na rachunek bankowy wskazany QURIERS przez nadawcę.

5.4

W przypadku nieotrzymania przez nadawcę kwot należnych z tytułu przesyłki za pobraniem, nadawca jest obowiązany powiadomić o takim fakcie QURIERS na piśmie w terminie 45 dni od daty dostarczenia odpowiedniej paczki.

5.5

Wskazanie kwoty pobrania nie oznacza zadeklarowania wartości przesyłki dla celów wskazanych, w szczególności, w ust. 3.4 i z tego powodu, nie ma wpływu na odpowiedzialność QURIERS za straty, szkody lub z tytułu opóźnienia, utraty lub uszkodzenia dostarczanych towarów.§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1

QURIERS ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego z ograniczeniami przewidzianymi w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (art. 87 i nast.) oraz w niniejszym Regulaminie. 

6.2

1. QURIERS, który zawarł umowę o świadczenie usługi pocztowej z Nadawcą odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:

a. wskutek siły wyższej
b. opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki nastąpiło z przyczyn występujących po stronie Nadawcy lub Adresata, niewywołanych winą Operatora, w tym także z powodu naruszenia przez Nadawcę lub Adresata przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub postanowień niniejszego Regulaminu,
b. ze względu, że przesyłka została błędnie lub nieczytelnie zaadresowana przez Nadawcę (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości, kodzie pocztowym Odbiorcy), 
c. ze względu, że Adresat zmienił siedzibę/miejsce zamieszkania w trakcie wykonywania umowy świadczenia usługi pocztowej,
d. ze względu na to, że faktyczna zawartość przesyłki nie zgadza się z zawartością zadeklarowaną przez Nadawcę,
e. na skutek niewłaściwego opakowania przesyłki.

2. Jeżeli osoba podnosząca roszczenie (lub osobą, od której wywodzi prawo wniesienia roszczenia) spowodowała lub przyczyniła się w jakiejkolwiek inny sposób do straty, szkody lub opóźnienia paczki lub przesyłki, odpowiedzialność QURIERS z tego tytułu (ograniczona zgodnie z powyższymi postanowieniami) może ulec ograniczeniu lub wyłączeniu zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiego przyczynienia się.

6.3

Usługa uznana będzie za niewykonaną w przypadku, gdy przesyłka zostanie utracona, tzn. przesyłka nie zostanie doręczona Odbiorcy w terminie 30 dni od upływu gwarantowanego terminu wykonania usługi.

6.4

Usługa uznana będzie za nienależycie wykonaną w sytuacji, gdy przesyłka zostanie uszkodzona, dozna ubytku lub nie zostanie dostarczona w gwarantowanym terminie realizacji oraz w przypadkach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 6.5

W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, zaleca się by ten fakt został zaznaczony przez Odbiorcę na liście przewozowym w obecności przedstawiciela QURIERS. Odbiorca obowiązany jest do podania daty i godziny doręczenia. Natomiast przedstawiciel QURIERS powinien jednocześnie wskazać przyczynę opóźnienia. Odbiorca nie traci prawa do złożenia reklamacji w przypadku nie wykonania opisanych czynności.

 6.6

Odpowiedzialność Quriers dla przesyłek z zadeklarowaną wartością ograniczona jest do wykazanej szkody, w kwocie nie wyższej niż zadeklarowana wartość. Zadeklarowana wartość towarów nie może w żadnym przypadku przekroczyć kwoty 50.000 PLN. Jeżeli Nadawca zadeklaruje odpowiednią wartość przesyłki to powinna być ona zawarta w Dowodzie Nadania. Wymagane jest w takim wypadku uiszczenie dodatkowej opłaty przewidzianej w Cenniku. Za ubytek zawartości lub uszkodzenie przesyłki przysługuje odszkodowanie w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy. Zadeklarowana wartość towarów nie może w żadnym przypadku przekroczyć kwoty 50.000 PLN.

 

§ 7. ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ

7.1

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie w wysokości określonej w art. 88 ust. 4 Prawa pocztowego:

1) za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej nie będącej przesyłką z korespondencją - w wysokości nie wyższej niż zwykła wartość utraconych lub uszkodzonych rzeczy,

2) za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej z zadeklarowaną wartością - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki,

3) za utratę przesyłki z korespondencją - w wysokości dziesięciokrotności opłaty za usługę nie niżej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, określonej w cenniku usług powszechnych,

4) za opóźnienie w doręczeniu przesyłki pocztowej w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia - w wysokości nie przekraczającej dwukrotności opłaty za usługę. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie odpowiedzialności QURIERS oraz wysokości odszkodowania nie są korzystniejsze niż przepisy ustawy Prawo pocztowe.

7.2

Stosownie do art. 87 ust. 5 Prawa pocztowego ograniczenie wysokości odszkodowania przewidziane w ust. 7.1 nie znajduje zastosowania jeżeli niewykonania bądź nienależyte wykonania umowy:

- jest następstwem czynu niedozwolonego,

- nastąpiło z winy umyślnej operatora,

- jest wynikiem rażącego niedbalstwa operatora.

7.3

Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Powyższe nie znajduje zastosowania do niewidocznych ubytków i uszkodzeń- w takiej sytuacji Odbiorca zobowiązany jest do zgłoszenia roszczenia w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki. Reklamację wniesioną po upływie wyżej wymienionych terminów pozostawia się bez rozpoznania.

7.4

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, w szczególności w przypadku opóźnienia, zagubienia, uszkodzenia lub ubytku przesyłki Nadawcy lub Adresatowi (o ile Nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka pocztowa lub kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym zostanie doręczona adresatowi) przysługuje prawo wniesienia reklamacji. Reklamację wnosi się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przepisach ustawy Prawo pocztowe oraz rozporządzenia właściwego ministra wydanego na podstawie art. 92 ust. 4 Prawa pocztowego w sprawie reklamacji usługi pocztowej.
2. Reklamację zaleca się złożyć w terminie 30 dni od dnia nadania przesyłki w formie :

- pisemnej doręczając ją na adres siedziby Operatora,

- elektronicznej na adres mailowy: quriers@quriers.pl

- ustnej do protokołu reklamacji

- osobiście w każdej placówce Quriers

Możliwy termin wniesienia reklamacji wynika bezpośrednio z Art. 92 ust. 3 Prawa Pocztowego.

3. Reklamacja powinna zawierać: 
a. imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres zamieszkania albo siedziby nadawcy lub adresata, zwanego dalej „reklamującym”;
b. rodzaj reklamowanej przesyłki;
c. uzasadnienie reklamacji;
d. kwotę odszkodowania w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania;
e. podpis reklamującego.
4. Do reklamacji należy dołączyć: 
a. oryginał potwierdzenia nadania przesyłki;
b. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń - w przypadku przeniesienia uprawnień przez Nadawcę na Adresata;
c. protokół sporządzony w obecności przedstawiciela Operatora bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki – w przypadku istnienia widocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki w chwili przyjęcia tej przesyłki;
d. protokół sporządzony w obecności przedstawiciela Operatora w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki - w przypadku ubytków lub uszkodzeń przesyłki niewidocznych przy przyjęciu przesyłki, ujawnionych dopiero po przyjęciu uszkodzonej przesyłki;
e. opakowanie uszkodzonej przesyłki,
5. Jeżeli reklamacja nie spełnia wymogów, o których mowa w pkt 3 i 4, jednostka organizacyjna Operatora właściwa dla rozpatrywania reklamacji, wzywa reklamującego do usunięcia braków formalno-prawnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu złożoną reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
6. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia Operatorowi reklamacji w formie wyszczególnionej w pkt. 7.4.2 Regulaminu
7. Termin, o którym mowa w pkt 6 nie obejmuje czasu wymaganego dla usunięcia braków formalno-prawnych, w rozumieniu pkt 5.

7.5

Po rozpatrzeniu reklamacji w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, QURIERS lub Ubezpieczyciel w imieniu QURIERS, powiadamia Reklamującego pisemnie lub mailowo o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. Powiadomienie zawiera w szczególności :

1) określenie sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym ewentualną kwotę odszkodowania oraz sposób i termin jej przekazania;

2) w przypadku nieuznania roszczeń w całości lub części - uzasadnienie sposobu rozpatrzenia reklamacji.

Odszkodowania przekazywane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym w ciągu 7 dni uznania reklamacji.

7.6

W przypadku gdy w trakcie rozpatrywania reklamacji Quriers uzna, że do prawidłowego jej rozpatrzenia konieczne jest uzupełnienie dokumentacji, wzywa reklamującego do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wskazując zakres tego uzupełnienia. W przypadku nieuzupełnienie braków w terminie Quriers pozostawi reklamację bez rozpoznania. Terminu na uzupełnienie braków nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji.

 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ANKIET ONLINE

Informacje dla uczestników ankiet online

 

Ochrona danych i przetwarzanie danych osobowych, które przekazujesz nam w ramach naszych badań naukowych, jest dla nas bardzo ważna. Zapewniamy, że twoje odpowiedzi będą traktowane poufnie. Zgodnie z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) informujemy:

  1. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za badanie

QURIERS Tomasz Gać

ul. Socjalna 13/3

93-324 Łódź

 

  1. Nazwisko i adres naszego inspektora ochrony danych

Możesz skontaktować się z naszym urzędnikiem ds. Ochrony danych, Pan Michał Rodak, na adres e-mail: iod@quriers.pl

  1. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Udział w ankiecie jest oczywiście dobrowolny. Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy może to być niezbędne do przeprowadzenia naszych ankiet i projektów badawczych. Odpowiednie cele poszczególnych ankiet zostaną szczegółowo wyjaśnione w naszych e-mailach. Zapewniamy, że nie wykorzystamy Twoich danych osobowych w celach innych niż określone. Odpowiedzi z ankiety przeprowadzonej przez Quriers przekazywane są do Centrum Europejskich Badań Ekonomicznych (ZEW) i oceniane przez pracowników w ramach projektu badawczego.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w ramach danego projektu badawczego odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 89 Rozporządzenia. Polska firma Quriers i niemiecki instytut badawczy ZEW współpracują przy projekcie badawczym finansowanym ze środków publicznych, który przyczynia się do stworzenia europejskiego obszaru badań. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony twoich praw i wolności oraz zapewniamy przestrzeganie zasady minimalizacji danych.

  1. Usuwanie danych i czas przechowywania

Natychmiast po zakończeniu analizy odpowiednich badań i późniejszych prac badawczych wszystkie dane osobowe zostaną usunięte lub całkowicie zanonimizowane, chyba że dalsze przechowywanie jest konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych.

  1. Twoje prawa jako uczestnika naszych ankiet

6a) Prawo do informacji

Zgodnie z art. 15 Rozporządzenia, masz prawo żądać od nas informacji, czy i jakie dane osobowe dotyczące Ciebie zostaną przez nas przetworzone.

6b) Prawo do korekty

Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do poprawienia danych osobowych w przypadku ich niepoprawności oraz do uzupełnienia danych osobowych w przypadku ich niepełnego wypełnienia. Natychmiast wprowadzimy poprawki.

6c) Prawo do usunięcia

Zgodnie z art. 17 Rozporządzenia, możesz żądać natychmiastowego usunięcia Twoich danych osobowych.

6d) Wyjątki

Twoje prawa mogą być ograniczone, o ile ich wykonywanie może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów badań naukowych opisanych powyżej.

  1. Prawo sprzeciwu

Zgodnie z art. 21, ust. 1 Rozporządzenia, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzanych danych osobowych w dowolnym czasie, o ile istnieją wystarczające podstawy w zależności od konkretnych okoliczności.

  1. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Ponadto zgodnie z art. 13, ust. 2 lit. d Rozporządzenia, masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego dane: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa